අගමැතිට සහ රජයට එරෙහිව ජාත්‍යන්තරය අවි අමෝරා ඇතැයි හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් කියයි

අගමැතිට සහ රජයට එරෙහිව ජාත්‍යන්තරය අවි අමෝරා ඇතැයි හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් කියයි(Visited 5 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *