අගමැති මහින්ද ප්‍රමුඛ අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ධුර දැරීම අත්හිටුවමින් අභියාචනාධිකරණය නියෝගයක් නිකුත් කරයි

අගමැති මහින්ද ප්‍රමුඛ අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ධුර දැරීම අත්හිටුවමින් අභියාචනාධිකරණය නියෝගයක් නිකුත් කරයි(Visited 9 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *