අනේ මට ලේ වමනේ යනවා බෙහෙත් වත් නැහැ බුදු බව අත් වෙයි සෞදියේ ඉන්න ලාංකික අය ඉක්මනින් බේරගන්න

අනේ මට ලේ වමනේ යනවා බෙහෙත් වත් නැහැ බුදු බව අත් වෙයි සෞදියේ ඉන්න ලාංකික අය ඉක්මනින් බේරගන්න(Visited 8 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *