“එජාපය කළේ හැමදාම ජනතාව රවට්ටන එක” – විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ

“එජාපය කළේ හැමදාම ජනතාව රවට්ටන එක” – විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ(Visited 12 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *