එදා කඳුළු ගඟක් වී නාය ගිය සාමසර කන්ද මෙදා සිනහ කඳුළින් නැහැවූ ආදරණීයයන් දෙපළගේ සත් ක්‍රියාව

එදා කඳුළු ගඟක් වී නාය ගිය සාමසර කන්ද මෙදා සිනහ කඳුළින් නැහැවූ ආදරණීයයන් දෙපළගේ සත් ක්‍රියාව(Visited 7 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *