කුවේට් ප්‍රමුඛ මැදපෙරදිග රටවල් ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඇතුළුව විදේශිකයන් රැකියා වලින් පන්නා දැමීමට සැරසේ

කුවේට් ප්‍රමුඛ මැදපෙරදිග රටවල් ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඇතුළුව විදේශිකයන් රැකියා වලින් පන්නා දැමීමට සැරසේ(Visited 6 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *