ගොඩක් අය හිතනවට වඩා දෙයක් මේ සිද්ධිය පිටිපස්සේ තිබිලා තියෙනවා – A moment ago

ගොඩක් අය හිතනවට වඩා දෙයක් මේ සිද්ධිය පිටිපස්සේ තිබිලා තියෙනවා – A moment ago(Visited 6 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *