තමන්ගේ රත්තරං පුතාට වෙච්ච දේ අනිත් අයට සිදු නොවෙන්න මේ තාත්තා කරන දේ – respect

තමන්ගේ රත්තරං පුතාට වෙච්ච දේ අනිත් අයට සිදු නොවෙන්න මේ තාත්තා කරන දේ – respect(Visited 14 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *