“දින හතක් ඇතුළත දේශපාලන අර්බුදය විසඳනවා. මේ රට විනාශ කළේ රනිල්” – ජනපති

“දින හතක් ඇතුළත දේශපාලන අර්බුදය විසඳනවා. මේ රට විනාශ කළේ රනිල්” – ජනපති(Visited 9 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *