දුවගේ ආදරේටත් තිත තබමින් කසාද බන්දන්න ගිය සල්ලිකාර කොල්ලා කෙල්ලට කරපු දේ – What did this boy do?

දුවගේ ආදරේටත් තිත තබමින් කසාද බන්දන්න ගිය සල්ලිකාර කොල්ලා කෙල්ලට කරපු දේ – What did this boy do?(Visited 10 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *