“නිදහස් පක්ෂයේ සහ පොදුජන පෙරමුණේ, ප්‍රතිපත්තිවල වෙනසක් නැහැ” – විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ

“නිදහස් පක්ෂයේ සහ පොදුජන පෙරමුණේ, ප්‍රතිපත්තිවල වෙනසක් නැහැ” – විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ(Visited 6 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *