පදවි ප‍්‍රාප්තියේ සිව්වන සැමරුම වෙනුවෙන් ජනපතිගෙන් රටට තෑග්ගක් – Maithripala sirisena 4year

පදවි ප‍්‍රාප්තියේ සිව්වන සැමරුම වෙනුවෙන් ජනපතිගෙන් රටට තෑග්ගක් – Maithripala sirisena 4year(Visited 6 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *