පවු අසරණ කෙල්ල,කොල්ලා හම්බවෙන්න ගිහින් මෙහෙම දෙයක් වෙයි කියලා හිතන්න නැතුව ඇති – Amali

පවු අසරණ කෙල්ල,කොල්ලා හම්බවෙන්න ගිහින් මෙහෙම දෙයක් වෙයි කියලා හිතන්න නැතුව ඇති – Amali(Visited 8 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *