පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න අයත් මේ විදිහට හිතනවානම් අද අපේ රට මීට වඩා වෙනස්වෙන්න තිබ්බා – kaduwela

පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න අයත් මේ විදිහට හිතනවානම් අද අපේ රට මීට වඩා වෙනස්වෙන්න තිබ්බා – kaduwela(Visited 13 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *