බුදුපිළිම කැඩූ වන් ඇල්ලූ තරුණයින්ට සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදය මැද ලැබුණු දේ – mawanella buddha statue

බුදුපිළිම කැඩූ වන් ඇල්ලූ තරුණයින්ට සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදය මැද ලැබුණු දේ – mawanella buddha statue(Visited 17 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *