“මම ඒ දේවල් කරේ නෑ…බමුණ දැන් මේ සියල්ල ඔබම බාරගන්න” – Ranil Wikkramasinghe

“මම ඒ දේවල් කරේ නෑ…බමුණ දැන් මේ සියල්ල ඔබම බාරගන්න” – Ranil Wikkramasinghe(Visited 17 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *