“මම හාලිඇල සමන්. අනිවාර්යෙන්ම උඹව මරනවා.” – හෙළිදරව්වකට ගිය මාධ්‍යවේදීයාට තර්ජන

“මම හාලිඇල සමන්. අනිවාර්යෙන්ම උඹව මරනවා.” – හෙළිදරව්වකට ගිය මාධ්‍යවේදීයාට තර්ජන(Visited 13 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *