” මැෂින් එක නෙවේ මට මේ මනුස්සයව බේරගන්නයි ඕන” – ampara

” මැෂින් එක නෙවේ මට මේ මනුස්සයව බේරගන්නයි ඕන” – ampara(Visited 17 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *