මේ අහිංසක කොල්ලටත් වයස අවුරුදු දහ අටයි,ඇත්තටම මේ මිනිස්සුන්ට මොකද වෙලා තියෙන්නේ – Fisheries boat

මේ අහිංසක කොල්ලටත් වයස අවුරුදු දහ අටයි,ඇත්තටම මේ මිනිස්සුන්ට මොකද වෙලා තියෙන්නේ – Fisheries boat(Visited 13 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *