මේ දේ දැකලා පුතා ඉකි ගගහා අඬන්න පටන් ගත්තා.- What was written on Mom’s desk?

මේ දේ දැකලා පුතා ඉකි ගගහා අඬන්න පටන් ගත්තා.- What was written on Mom’s desk?(Visited 9 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *