රටේ ඇති වී ඇති ප්‍රශ්නයට එකම විසඳුම පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා මහමැතිවරණයකට යාමයි

රටේ ඇති වී ඇති ප්‍රශ්නයට එකම විසඳුම පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා මහමැතිවරණයකට යාමයි(Visited 8 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *