විදේශිකයන්ට කත් අදින ජෝන් ඩොයිලි වැනි විජාතිකයන් මෙරට දේශපානයට බිහි වී ඇති බව ජනපති කියයි

විදේශිකයන්ට කත් අදින ජෝන් ඩොයිලි වැනි විජාතිකයන් මෙරට දේශපානයට බිහි වී ඇති බව ජනපති කියයි(Visited 10 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *