විදේශිකයන්ට කත් අදින ජෝන් ඩොයිලි වැනි විජාතිකයන් මෙරට දේශපානයට බිහි වී ඇති බව ජනපති කියයි

විදේශිකයන්ට කත් අදින ජෝන් ඩොයිලි වැනි විජාතිකයන් මෙරට දේශපානයට බිහි වී ඇති බව ජනපති කියයි(Visited 6 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *