වෙදමහත්තයා මැදගිල්ල නමලා ඇස් දෙකට ඇන්නා.. රෑ 12 වෙනකොට මැරුණු කෙනා නැගිට්ටා” – Exclusive

වෙදමහත්තයා මැදගිල්ල නමලා ඇස් දෙකට ඇන්නා.. රෑ 12 වෙනකොට මැරුණු කෙනා නැගිට්ටා” – Exclusive(Visited 13 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *