හිටපු ජනපතිට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය සදාගැනීමට නොහැකි වූ හේතුව ජනපති හෙළිකරයි

හිටපු ජනපතිට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය සදාගැනීමට නොහැකි වූ හේතුව ජනපති හෙළිකරයි(Visited 9 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *