සැන්ශිලා හෝටලයේ බෝම්බකරුගේ ඔලූවේ DNA සාම්පලය සමඟ සහරන්ගේ දියණියගේ DNA ගැලපේ

සැන්ශිලා හෝටලයේ බෝම්බකරුගේ ඔලූවේ DNA සාම්පලය සමඟ සහරන්ගේ දියණියගේ DNA ගැලපේ

රත්නපුර උණුසුම්..අත්අඩංගුවට ගත් ත‍්‍රස්තයන් නිදහස් කිරීමට දේශපාලන බලපෑම්

රත්නපුර උණුසුම්..අත්අඩංගුවට ගත් ත‍්‍රස්තයන් නිදහස් කිරීමට දේශපාලන බලපෑම්

Siyatha News 12.00 PM | 21 – 05 – 2019

Siyatha News 12.00 PM | 21 – 05 – 2019

මගුල් ගෙදරට යකෙක් ඇවිත් කරපු වැඩක් මෙන්න

මගුල් ගෙදරට යකෙක් ඇවිත් කරපු වැඩක් මෙන්න

ලොක්කෙක්ට යන්න ටවුන් හෝල් වැහුවම වාහන ඔක්කොම හෝන් ගහලා විරෝධය පළකරපු හැටි මෙන්න

ලොක්කෙක්ට යන්න ටවුන් හෝල් වැහුවම වාහන ඔක්කොම හෝන් ගහලා විරෝධය පළකරපු හැටි මෙන්න

Siyatha News 06.00 AM | 21 – 05 – 2019

Siyatha News 06.00 AM | 21 – 05 – 2019

Siyatha News 09.30 PM | 20 – 05 – 2019

Siyatha News 09.30 PM | 20 – 05 – 2019

Siyatha News 06.00 PM | 20 – 05 – 2019

Siyatha News 06.00 PM | 20 – 05 – 2019

ඥාණසාර හිමියන් නිදහස් කරන්නද එපාද? ජනතාව දක්වපු අදහස මෙන්න

ඥාණසාර හිමියන් නිදහස් කරන්නද එපාද? ජනතාව දක්වපු අදහස මෙන්න

Siyatha News 12.00 PM | 20 – 05 – 2019

Siyatha News 12.00 PM | 20 – 05 – 2019