මේ දැන් රනිල් නැවතත් අගමැතිවෙයි මහින්ද යලිත් ගෙදර – sri lanka parliament issue sloved

මේ දැන් රනිල් නැවතත් අගමැතිවෙයි මහින්ද යලිත් ගෙදර – sri lanka parliament issue sloved

Ada Derana Late Night News Bulletin 10.00 pm – 2018.11.11

Ada Derana Late Night News Bulletin 10.00 pm – 2018.11.11

ඔක්කොම ඉවරයි පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවල ? – sri lanka parliament news ajith p perera

ඔක්කොම ඉවරයි පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවල ? – sri lanka parliament news ajith p perera

රන් ආලේපිත වාහනේ ඇත්ත නැත්ත එළියට ආවේ මෙහෙමයි – sri lanka gold car

රන් ආලේපිත වාහනේ ඇත්ත නැත්ත එළියට ආවේ මෙහෙමයි – sri lanka gold car

“මා තව දුරටත් නිහඬව සිටීම සුදුසු නොවේ” සියල්ල උඩු යටිකුරු කළ කතාව – Sri Lanka Speaker

“මා තව දුරටත් නිහඬව සිටීම සුදුසු නොවේ” සියල්ල උඩු යටිකුරු කළ කතාව – Sri Lanka Speaker

Ada Derana First At 9.00 – English News 02.11.2018

Ada Derana First At 9.00 – English News 02.11.2018

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.30 pm – 2018.11.02

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.30 pm – 2018.11.02

Ada Derana Late Night News Bulletin 10.00 pm – 2018.11.01

Ada Derana Late Night News Bulletin 10.00 pm – 2018.11.01

Ada Derana First At 9.00 – English News 01.11.2018

Ada Derana First At 9.00 – English News 01.11.2018

මහින්ද නිසා පෙට්‍රල් හා ඩීසල් මිල අඩුවෙයි මහින්ද රටට කරපු දේ මෙන්න – fuel price change in sri lanka

මහින්ද නිසා පෙට්‍රල් හා ඩීසල් මිල අඩුවෙයි මහින්ද රටට කරපු දේ මෙන්න – fuel price change in sri lanka