අගමැති මහින්ද රාජපන්ෂ මහතා විශ්වාසභංගයෙන් පරාජයට පත් වෙයි – SL Politics

අගමැති මහින්ද රාජපන්ෂ මහතා විශ්වාසභංගයෙන් පරාජයට පත් වෙයි – SL Politics

සියල්ල උණුසුම් කරමින් ඉස්සරහට වෙන්න යන දේ සවිස්තරාත්මකව මෙන්න – Sl politics

සියල්ල උණුසුම් කරමින් ඉස්සරහට වෙන්න යන දේ සවිස්තරාත්මකව මෙන්න – Sl politics

Ada Derana Late Night News Bulletin 10.00 pm – 2018.11.11

Ada Derana Late Night News Bulletin 10.00 pm – 2018.11.11

හදිසියේම පොදුජන පෙරමුණේ සාමාජිකත්වය ලබාගත් ඇමතිවරුන්ගේ නම් ලැයිස්තුව මෙන්න – SL politics

හදිසියේම පොදුජන පෙරමුණේ සාමාජිකත්වය ලබාගත් ඇමතිවරුන්ගේ නම් ලැයිස්තුව මෙන්න – SL politics

ජනප්‍රිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් නොසිතූ පක්ෂයකින් මෙවර මැතිවරණයට.හිතාගන්න බෑ – politics

ජනප්‍රිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් නොසිතූ පක්ෂයකින් මෙවර මැතිවරණයට.හිතාගන්න බෑ – politics

විසුරුවන්න බෑ කියපු පාර්ලිමේන්තුව හදිසියේ විසුරුවේ කොහොමද.මෙන්න තිත්ත ඇත්ත – Sri Lnaka politics

විසුරුවන්න බෑ කියපු පාර්ලිමේන්තුව හදිසියේ විසුරුවේ කොහොමද.මෙන්න තිත්ත ඇත්ත – Sri Lnaka politics

මන්ත්‍රීවරයෙක්ගේ හදිසි පිල් මාරුව නිසා මහින්දගේ බහුතරයට වෙච්ච දේ – SL politics

මන්ත්‍රීවරයෙක්ගේ හදිසි පිල් මාරුව නිසා මහින්දගේ බහුතරයට වෙච්ච දේ – SL politics

Ada Derana First At 9.00 – English News 02.11.2018

Ada Derana First At 9.00 – English News 02.11.2018

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.30 pm – 2018.11.02

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.30 pm – 2018.11.02

Ada Derana Late Night News Bulletin 10.00 pm – 2018.11.01

Ada Derana Late Night News Bulletin 10.00 pm – 2018.11.01