මාලන් සෙනුරිව පටලවයිද???

මාලන් සෙනුරිව පටලවයිද???

Neela Pabalu | Episode 305 | 12th July 2019 | Sirasa TV

Neela Pabalu | Episode 305 | 12th July 2019 | Sirasa TV

අභිමන් ඇත්තටම ආදරේ කරන්නේ කාටද??? – අද නීල පබළු තුළින්…

අභිමන් ඇත්තටම ආදරේ කරන්නේ කාටද??? – අද නීල පබළු තුළින්…

Neela Pabalu | Episode 304 | 11th July 2019 | Sirasa TV

Neela Pabalu | Episode 304 | 11th July 2019 | Sirasa TV

කුරුලුට ෆොටෝ එක යැවිවේ කවුද??? – අද නීල පබළු තුළින්…

කුරුලුට ෆොටෝ එක යැවිවේ කවුද??? – අද නීල පබළු තුළින්…

Neela Pabalu | Episode 303 | 10th July 2019 | Sirasa TV

Neela Pabalu | Episode 303 | 10th July 2019 | Sirasa TV

කුරුලු, අභිමන් ආදර කතාව බිද වැටෙයිද??? – අද නීල පබළු තුළින්…

කුරුලු, අභිමන් ආදර කතාව බිද වැටෙයිද??? – අද නීල පබළු තුළින්…

Neela Pabalu | Episode 302 | 09th July 2019 | Sirasa TV

Neela Pabalu | Episode 302 | 09th July 2019 | Sirasa TV

පූජාගේ උත්සාහය සාර්ථක වෙයිද??? – අද නීල පබළු තුළින්…

පූජාගේ උත්සාහය සාර්ථක වෙයිද??? – අද නීල පබළු තුළින්…

Neela Pabalu | Episode 301 | 08th July 2019 | Sirasa TV

Neela Pabalu | Episode 301 | 08th July 2019 | Sirasa TV