තුෂිණිගේ පොල්ගෑම "එක පොල් බෑයයි ගාන්නේ"

තුෂිණිගේ පොල්ගෑම "එක පොල් බෑයයි ගාන්නේ"

කුරුලු ගුරුකම් කරන කපු මහත්යෙක්ගේ දුවෙක්ද???

කුරුලු ගුරුකම් කරන කපු මහත්යෙක්ගේ දුවෙක්ද???

Neela Pabalu | Episode 290 | 21st June 2019 | Sirasa TV

Neela Pabalu | Episode 290 | 21st June 2019 | Sirasa TV

සුභද්‍රා අභිමන්ට කියන්න හදන කාරණාව කුමක්ද??? – අද නීල පබළු තුළින්…

සුභද්‍රා අභිමන්ට කියන්න හදන කාරණාව කුමක්ද??? – අද නීල පබළු තුළින්…

Sanwadaya – (2019-06-20) | ITN

Sanwadaya – (2019-06-20) | ITN

Neela Pabalu | Episode 289 | 20th June 2019 | Sirasa TV

Neela Pabalu | Episode 289 | 20th June 2019 | Sirasa TV

පූජා අභිමන්ට කියන්න හදන්නේ කුමක්ද??? – අද නීල පබළු තුළින්…

පූජා අභිමන්ට කියන්න හදන්නේ කුමක්ද??? – අද නීල පබළු තුළින්…

Neela Pabalu | Episode 288 | 19th June 2019 | Sirasa TV

Neela Pabalu | Episode 288 | 19th June 2019 | Sirasa TV

පූජාගේ නිහැඬියාව කුමක් සදහාද??? – අද නීල පබළු තුළින්…

පූජාගේ නිහැඬියාව කුමක් සදහාද??? – අද නීල පබළු තුළින්…

Neela Pabalu | Episode 287 | 18th June 2019 | Sirasa TV

Neela Pabalu | Episode 287 | 18th June 2019 | Sirasa TV